آپدیت جدید 3.5.2

تغییرات آخرین نسخه – تغییر اساسی در قسمت محاسبات پزشکی : افزودن بیش از 10 محاسبه کاربردی پزشکی افزودن توضیحات کامل در مورد هر محاسبه (فرمول و موارد استفاده ) امکان جستجو در قسمت محاسبات پزشکی دسته بندی محاسبات پزشکی – افزودن امکان جستحوی فارسی در قسمت داروها – افزودن امکان جستجو دربین بیش از 180 تست  آزمایشگاهی – افزودن …